สวนองค์กรเฉลิมพระเกียรติฯ

สวนองค์กรเฉลิมพระเกียรติฯ 

               สวนองค์กรเฉลิมพระเกียรติฯเป็นส่วนแสดงการจัดสวน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยองค์กรระดับแนวหน้าของไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งรัฐวิสาหกิจร่วมจัดแสดงสวนซึ่งแต่ละสวนมีรูปแบบการนำเสนอแนวพระราชดำริที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร และการพัฒนาในด้านต่างๆ  รวมทั้ง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น ทฤษฏีการจัดการน้ำ  ดิน ป่าไม้ เกษตรทฤษฏีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง และพืชพลังงาน มีองค์กรจากภาครัฐและเอกชนร่วมจัดสวน 19 องค์กร จำนวน 19 สวน ได้แก่

1.         สวนกรุงเทพมหานคร

2.         สวนบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

3.         สวนบริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ประเทศไทย จำกัด

4.         สวนบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

5.         สวนบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

6.         สวนบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

7.         สวนจังหวัดราชบุรี

8.         สวนจังหวัดฉะเชิงเทรา

9.         สวนจังหวัดเชียงใหม่

10.      สวนเทศบาลนครเชียงใหม่

11.      สวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

12.      สวนองค์การสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

13.      สวนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

14.      สวนธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

15.      สวนธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

16.      สวนการท่าเรือแห่งประเทศไทย

17.      สวนการประปานครหลวง

18.      สวนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

19.      สวนมูลนิธิโครงการหลวง

ภาพประกอบ

วิดีทัศน์