สวนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร


สวนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ชื่อสวนสวนพอเพียง ธ.ก.ส.

แนวคิดทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง

เน้นการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อการเลี้ยงชีวิต รักษาชีวิต และการรักษาสิ่งแวดล้อม แบ่งพื้นที่สวนเป็น 3 ส่วน คือ บ้านพอเพียง สวนเลียงชีวิต และลานอเนกประสงค์ ในรูปแบบ สวนมีชีวิต” ซึ่งจะประกอบด้วยสวนสมุนไพรหลากชนิด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคำพูดที่ว่า สมุนไพร ลูกน้องป่า

ภาพประกอบ

วิดีทัศน์