สวนธนาคารกสิกรไทย


สวนธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อสวน: สวนรู้รัก สามัคคี

แนวคิด: เน้นสวนป่าแบบป่าโปร่งตามธรรมชาติของไทย ซึ่งเป็นที่หากินของสัตว์ป่า

สื่อให้เห็นถึงความสำคัญของช้างและความสัมพันธ์อันหนักแน่นระหว่างช้างกับคนไทย การทำนาแบบขั้นบันได ฝายต้นน้ำลำธาร โดยเน้นสวนป่าโปร่งแบบธรรมชาติ ของชนชาวไทย พร้อมด้วยรูปแบบแนวคิดตามแนวพระราชดำริ

ภาพประกอบ

วิดีทัศน์